HET ONBESTAAND IK (9)

03-08-2015 19:05

 

 

 

HET ONBESTAAND IK (9)

 

 

 

Uit de voorgaande publicatie zal duidelijk geworden dat in weerwil van alle zintuiglijke gewaarwordingen het ik geen echte werkelijkheid is, maar zuiver een modus van Bewustzijn (Zelf of Dat).

Een verschijnsel dat in zijn wezen niet te kennen is, ook al denken wij, dat als de eigen geest tot in zijn verste uithoeken doorgrond is, dit wezen te kennen. Niets is minder waar; als de omstandigheden zich wijzigen, wijzigt zich veelal ons handelen en gedragen wij ons geheel anders dan wij ooit konden bevroeden.

 

Wie ben ik?”

Deze zoektocht mondt onherroepelijk uit in de vaststelling dat de essentie van dit ik niet gekend kan worden.

Dat zoals alles het ik niet begrepen kan worden. Gewoonweg omdat het ik zoals alles doordrongen is, bestaat uit en door het Mysterie.

 

Het ik is Ik, bestaat om Zichzelf.

 

Wanneer gij Hem ontmoet die niet uit een vrouw geboren is, werp je dan op je aangezicht ter aarde en vereer Hem. Hij is jullie Vader.”(1)

 

Het zichtbare wordt zichtbaar door het onzichtbare.

 

Dit niet begrijpelijke kan alléén en uitsluitend maar ervaren worden, is in al zijn aspecten te ervaren, zonder onderscheid van te aanvaarden of te verwerpen.

De kern van het probleem ligt in het denken, denken dat er iets bestaat en zou kunnen bestaan buiten dit Onbegrijpelijke, denken in onderscheid, in de tegenstellingen i.c. aanvaardbaar of verwerpelijk (hoe noodzakelijk ook in het sociale verkeer), denken dat er individualiteit, gebondenheid of bevrijding bestaat, denken.....

 

 

 

    1. Kwintessens (17.04) Het onbestaand ik

      Kwintessens (7.01) Onbestaand en ongeboren

      Kwintessens (1.01) Niet-Zelf

HET ONBESTAAND IK (9).pdf (33,9 kB)