KWINTESSENS (1.00) - Intro

21-03-2014 20:50

 

 

 

KWINTESSENS (1.00) - Intro

 

 

 

Onder de benaming Kwintessens zullen in een reeks publicaties de meest essentiële verzen van de Ribhu Gita uit de Engelse editie van de Society of Abidance in Truth (SAT) vertaald en bewerkt worden.

Het gehele originele werk omvat 2162 verzen in het Sanskriet. Deze versie wijkt in stijl sterk af van de versie in het Tamil waar de eerder gepubliceerde Essentie van Ribhu Gita op gebaseerd is.

 

Van de tekst in het Sanskriet wordt gezegd dat deze circa 7.000 jaar terug gaat (waar de versie in het Tamil van relatief zeer recente datum is en van een meer vrije en poëtischer stijl).

De oorspronkelijke tekst en volledige Engelse vertaling daarvan bevatten een groot aantal zich min of meer herhalende verzen, hetgeen in de tijd dat teksten uit het hoofd geleerd moesten worden niet ongebruikelijk was. Voor de hedendaagse en westerse mens is een dergelijke weergave minder geschikt. In de publicaties zullen bijgevolg verzen weggelaten of geïntegreerd zijn; de keuze zal hoe dan ook niet ontkomen aan enige subjectiviteit, maar de volledige Engelse versie is verkrijgbaar. Steeds zal worden aangegeven welke verzen het betreft. Het eerste cijfer van de nummering van de publicaties zal steeds corresponderen met het nummer van het betreffende hoofdstuk.

Elke publicatie zal in feite een uitgebreide annotatie bij het (de) betreffende vers of verzen vormen. In deze annotaties wordt getracht zoveel mogelijk aansluiting te zoeken met de dagdagelijkse realiteit, als ook met analogieën in andere filosofische strekkingen en eventuele eerdere website publicaties.

 

Waar tot dusverre de publicaties een meer vrije structuur vertoonden en zoveel mogelijk werd uitgegaan van de dagdagelijkse realiteit en betracht werd te refereren naar de filosofische of wetenschappelijke vaststellingen, wordt nu een omgekeerde en meer gestructureerde weg bewandeld, met dien verstande dat het uitgangspunt uitsluitend filosofische vaststellingen betreft en die van de wetenschap gerekend worden tot de relatieve dagdagelijkse werkelijkheid.

 

Als de reeks afgesloten is zal de volledige selectie van verzen - met verkorte annotaties en/of verwijzing naar de betreffende publicaties - in pdf-formaat beschikbaar gesteld worden. Door deze werkwijze komt er - voor elk wat wils - een kortere of zeer uitgebreide versie op termijn beschikbaar.

 

Het bestuderen van de Ribhu Gita werd door Sri Ramana Maharshi sterk aan bevolen. Het ontbreken van annotaties vormt veelal een hinderpaal hiertoe en wellicht dat door de gevolgde werkwijze dit geschrift toegankelijker zal zijn.

 

Onder DOWNLOADS werd voor deze reeks een afzonderlijke pagina geopend

 

KWINTESSENS (1.00) - Intro.pdf (35,2 kB)